Dobro premišljena varnostna politika podjetja bistveno zmanjša tveganje poškodb na delovnem mestu. Naš vid je dragocen in pomembno je, da pametno izberemo visokokakovostna varnostna očala, ki ne samo ščitijo, ampak tudi povečajo verjetnost, da bo uporabnik zaradi odličnega udobja in prileganja nosil zaščitna očala ves delovni dan.
 

Kako izbrati prava zaščitna očala?

Delodajalci so dolžni zagotoviti delavcem ustrezno zaščitno opremo, kadar ocena tveganja to opredeli kot potrebno. Pri izbiri očal, primernih za zaposlene, je treba upoštevati več področij. Prva in najbolj življenjska stvar, ki si jo je treba zapomniti je, da ena velikost očal ne ustreza vsem. Oblike glave in obraza se razlikujejo, zato priporočamo, da si očala izberejo zaposleni sami. S tem bomo dosegli ustrezno prileganje, ki je ključnega pomena za varnost uporabnika in povečali verjetnost, da bo zaposleni očala uporabljal ves delovni dan.

Dobro prileganje upošteva tudi nosljivost varnostnih očal, ki bi morala vključevati naslednje:

  1. Očala naj nudijo lahek fit z nizkim pritiskom in enakomerno porazdelitev teže.
  2. Trde in mehke sestavne dele, ki so vbrizgani okoli obrvi, nosu in stranskih ročk, povečujejo udobje in zagotavljajo, da ostanejo očala na obrazu.
  3. Prilagodljive funkcije, kot so nagib leče in izvlečene stranske ročke, ki uporabnikom omogočajo, da dosežejo popolno tesno prileganje.
     

Je kombinacija brezdioptrijskih zaščitnih očal in običajnih dioptrijskih očal optimalna?

Mnogo uporabnikov težave z vidom na delovnem mestu rešuje z uporabo kombinacije brezdioptrijskih zaščitih očal in običajnih dioptrijskih očal. Ta kombinacija sicer zadosti zakonskim zahtevam o zaščiti vida, se pa koristi tukaj nehajo.

Pri takšni uporabi nastane mnogo težav:

-močni neželeni odsevi svetlobe od štirih površin,
-neudobnost nošenja,
-ozko vidno polje,
-rosenje,
-zamudno čiščenje …

Zaščitna očala uvex so certificirana po standardu EN166 in EN170, ščitijo oči pred UV svetlobo in mehanskimi poškodbami oči.

 
 

NE PRIPOROČAMO Močni odsevi svetlobe pri zaščitnih brezdioptrijskih očalih v kombinaciji s korekcijskimi očali s trdim slojem

PRIPOROČAMO uvex Safety RX: zaradi antirefleksnih nanosov so odsevi svetlobe popolnoma nemoteči

Priporočamo uvex Safety zaščitna korekcijska očala.

Z uporabo uvex zaščitnih korekcijskih očal bodo težave odpravljene:

  • antirefleksni nanosi skoraj popolnoma eliminirajo moteče odseve svetlobe,
  • očala se udobno uporablja preko celega dneva,
  • vidno polje je široko, predvsem pri očalih RXd in Sport, kjer je neomejeno,
  • stekla imajo clean coat za manj rosenja in preprosto čiščenje.

Razprava o očalih v vizuelni ergonomiji.

V prispevku smo se osredotočili v del celovitega po-gleda na ergonomijo, posebno na vizualno ergono-mijo. Trikotnik vizualne ergonomije tvorijo člove-kove značilnosti (zdravje oči, nošenje očal, globinska zaznava, ločevanje barv, ostrina vida), okolje (osve-tlitev, nevarnosti poškodb oči, kakovost zraka, psi-hosocialni faktorji in zadovoljstvo pri delu) ter delo (vizualni prikazovalniki, nastavitve računalniških za-slonov, ureditev delovnih mest, velikost in barva ter kontrast pisave, počitek pri delu in intenziteta dela).

V okviru raziskave smo uporabili lomni količnik poli-karbonatnega stekla (n = 1,58), ki je dober približek lomnim količnikom materialov, ki jih uporabljamo v praksi – organska stekla (polikarbonat, CR39 1,50; HI 1,6; HI 1,67; PC 1,58 in Trivex 1,53). Material, ki smo ga uporabili, je vgrajen v očalih RX podjetja UVEX, katerega na področju korekcijskih očal RX v Slove-niji zastopa podjetje ALCOM. Vsa očala so funkcio-nalna, udobna in omogočajo dolgotrajno uporabo, okviri pa so varni, zanesljivi. Očala se morajo prile-gati vsem oblikam obraza in morajo opravljati svojo funkcijo pri različnih delovnih pogojih. Predvsem pa je potrebno poskrbeti za vizualno jasnost.

Izračun je pokazal, da v primeru istočasne uporabe očal RX in zaščitnih očal (brez antirefleksnih prema-zov) skozi obe plasti v idealnem primeru prehaja do 81,27 % svetlobe. Meritve so pokazale, da je preho-dnost cca. 82 %. V primeru, ko uporabimo le eno plast zaščitnih očal RX, se prehodnost svetlobne energije glede na izračun poveča na največ do 90,15 %. Meri-tve so pokazale prehodnost 90 %. Pri določenih ma-terialih je odbojnost celo večja, kot smo jo predvideli v našem primeru, saj doseže tudi 8–10 % in več. Se-veda pa je logično na površino stekel zaščitnih očal RX nanestiti še notranji in zunanji antirefleksni nanos z odbojnostjo cca. 1 % (na določenih valovnih dolži-nah osrednjega dela vidnega spektra). Realno lahko v večjem delu spektra pričakujemo odbojnost do 2 %. V takem primeru se bo prehodnost do-datno močno povečala, saj bo svetlobna prehodnost skozi steklo z antirefleksnim nanosom dosegla več kot 98 %. Odbojnost se je od primera uporabe za-ščitnih očal in očal RX brez antirefleksnih slojev do uporabe zaščitnih očal RX z obojestranskim antire-fleksnim slojem zmanjšala za več kot 9-krat.

Z uporabo očal moramo vsekakor preprečiti nevar-nosti poškodbe očesa zaradi odletavajočih vročih ali prašnih delcev (varjenje, litje, brušenje, ulivanje, …), nevarnosti zaradi uporabe kemičnih snovi (jed-ke tekočine …), brizganja tekočine (visoke hitrosti, pulzirajoč curek …), biti morajo mehansko odporna (udarci, ureznine …), zadržati morajo prodor kao-tičnih delcev (bočna zaščita), prilagoditi se morajo anatomiji (fleksibilne/ izmenljive ročke …), omogo-čiti morajo različne kote gledanja (dioptrijske prila-goditve, premazi …), onemogočiti morajo bleščanje (montaže, precizna dela …) in prenesti različne vi-bracije (postroji, ploščadi, udarna kladiva …). Zah-teve so zelo kompleksne, tako da je vse parametre praktično nemogoče zajeti v teoretičnem modelu.

Osnovna ideja razmišljanja o ustrezni uporabi zašči-tnih očal izhaja iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu in seveda iz povsem osebnega interesa zaščititi svoje telo pred zunanjimi nevarnostmi. Oko je organ, ki omogoča več kot 80 % izmenjave vseh informacij z okolico, zato je vid izjemnega pomena. Celovito zaščito oči je potrebno zagotoviti tudi z ustvarjanjem ustreznih delovnih pogojev, med kate-re spada čim večja prepustnost svetlobne energije skozi zaščitna očala.

Posebno dimenzijo obravnave potrebujejo zelo atraktivna zaščitna očala RX z ukrivljeno obliko (UVEX RX sp okviri. Taka očala delavcu omo-gočajo neovirano uporabo vidnega polja. Klasična zaščitna očala namreč s stransko zaščito močno omejujejo vidno polje.

S pravilno in ustrezno izbiro korekcijskih zaščitnih očal bomo odpravili neuravnoteženost med člo-vekovimi individualnimi lastnostmi, okoljem in de-lovno nalogo. Neuravnoteženost lahko povzroči neugodje, pojav napak, nesreč in poškodb pri delu. Današnja tehnologija omogoča uporabo najsodob-nejših materialov za izdelavo korekcijskih zaščitnih očal, ki ustrezajo najbolj zahtevnim standardom.

Pri standardih zaščite je potrebno izpostaviti, da smo obravnavali očala, ki v osnovi zadostijo evrop-skim standardom EN 166 in EN169 (varjenje) in pre-nesejo poizkus odpornosti pri gibanju projektila premera 6,35 mm s hitrostjo 45,7 m/s.

Naš cilj je bil pripraviti in uporabiti zanesljive in ino-vativne rešitve za zaščito organa vida pred vplivi zunanjega okolja. Osredotočili smo se na integra-cijo najsodobnejše tehnologije pri izdelavi korekcijskih zaščitnih očal RX in pri ustvarjanju pogojev, ki ustrezajo človekovim individualnim vizualnim zmo-žnostim. Pri tem sodelujejo človekove vizualne spo-sobnosti, okolje in delo.